Ochrana osobních údajů

admin

Budeme zpracovávat Vaše údaje uložené v našem počítačovém systému primárně za účelem dalšího kontaktu nás či našich partnerů s Vámi. Zpracování osobních údajů vždy neseme v souladu s nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Jaké údaje budeme zpracovávat a pro jaký účel?
Zpracovávat budeme pouze údaje, které nám poskytnete. Těmito údaji jsou Váš požadavek týkající se možnosti půjčky, který nám zasíláte, IP adresa, z níž byl požadavek odeslán, vaše kontaktní informace a další informace (např. o Vašem finančním nebo rodinném stavu), které se rozhodnete dobrovolně poskytnout. Tyto údaje budou použity za účelem lepší personalizace finančních produktů našich partnerů, aby odpovídaly Vašim potřebám. Údaje zpracováváme primárně pro vyřízení Vašeho požadavku na půjčku a ochranu našich práv a práv třetích stran, včetně statistických analýz, kontroly systému a plnění právních povinností.

Vaše osobní údaje budou uloženy ve svých počítačových systémech a použity pro správu našich kontaktů s Vámi. Pokud budou Vaše dotazy předány našim partnerům, budou tito partneři kontaktovat Vás za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Další zpracování Vašich údajů těmito partnery bude probíhat na jejich odpovědnost a budou v pozici dalšího zpracovatele.

Na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?
Zpracování Vašich osobních údajů je povolené na základě Vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 a) GDPR. Dále je povoleno zpracování na základě oprávněných zájmů naší společnosti a třetích stran (vzhledem k povaze poskytované služby) a také pro plnění zákonných povinností, které nám vznikají.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Toto odvolání však nebude mít vliv na zpracování provedené před jeho odvoláním.

Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům?
Vaše dotazy a údaje zpracováváme ve spolupráci se serverem espoluprace.cz, který spolupracuje s subjekty poskytujícími půjčky podle Vašich preferencí. Váš dotaz jim můžeme poskytnout k řádnému vyřízení Vašeho požadavku. Dále mohou mít k Vašim údajům přístup osoby podílející se na provozu IT systémů, záložních serverů, právních a ekonomických poradců a další.

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?
Doba uchovávání údajů se může lišit v závislosti na typu požadavku, o který se jedná. Vaše jméno a emailová adresa pro účely přímého marketingu budeme uchovávat po dobu do podání námitky nebo jiného projevu nesouhlasu s dalším zpracováním a následně po omezenou dobu pro technické opatření.

Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů:
Jako subjekt údajů máte právo:

a) požadovat přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR,
b) požadovat opravu nepřesných osobních údajů podle článku 16 GDPR,
c) požadovat výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR,
d) požadovat omezení zpracování podle článku 18 GDPR,
e) získat osobní údaje ve strojově čitelném formátu a předat je jinému správci podle článku 20 GDPR,
f) vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR,
g) nebýt podroben automatizovanému rozhodování podle článku 22 GDPR.

Pokud nás budete žádat o výše uvedená práva, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních do jednoho měsíce. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby prodloužit. Pokud bychom nemohli vyhovět Vašemu požadavku, budeme Vás o tom informovat.

Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?
Pro dotazy a připomínky k ochraně osobních údajů, odvolání souhlasu a výkon Vašich práv nás můžete kontaktovat.