Rychlé půjčky

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr

Tento typ úvěru je spojen s rabatem, který se používá k získání finančních prostředků předčasně za účelem zajištění likvidity a pokrytí krátkodobých finančních potřeb podniků.

Co je Eskontní úvěr?

Eskontní úvěr je finanční nástroj, který umožňuje firmám a podnikatelům získat okamžitě peníze za účelem zajištění likvidity. Tento proces zahrnuje prodej cenného papíru, obvykle směnky nebo jiných pohledávek, bankovní instituci před jejich splatností. Banka, která poskytuje eskontní úvěr, poté poskytne klientovi částku menší než nominální hodnota pohledávky, což je vlastně její sleva nebo rabat. Rozdíl mezi nominální hodnotou a částkou, kterou banka klientovi vyplatí, představuje úrok nebo poplatek za poskytnutí rychlé likvidity.

Výhody a nevýhody Eskontního úvěru:

Výhody:

 • Rychlá likvidita: Eskontní úvěr umožňuje rychlé získání peněz, což je vhodné pro podniky s krátkodobými finančními potřebami.
 • Flexibilita: Klient může získat finanční prostředky předčasně, aniž by musel čekat na splatnost pohledávky.
 • Snížení rizika: Eskontní úvěr umožňuje podnikům snížit riziko spojené s neplacením dlužníků, protože banka se stává věřitelem pohledávky.

Nevýhody:

 • Náklady: Výše rabatu představuje náklady, které mohou být pro podniky poměrně vysoké, zejména pokud se jedná o opakující se transakce.
 • Omezení výběru pohledávek: Banka může odmítnout eskontovat určité pohledávky, pokud považuje riziko za příliš vysoké.
 • Závislost na finanční instituci: Klient je závislý na ochotě a schopnosti banky poskytnout eskontní úvěr.

Jaký je postup pro získání eskontního úvěru?

Postup pro získání eskontního úvěru zahrnuje několik kroků, které by měl klient podniknout. Zde je podrobný postup:

 • Vybrání vhodné pohledávky: Prvním krokem je vybrání pohledávky, kterou chcete eskontovat. Tato pohledávka může být směnka, faktura nebo jiný dokument, který máte od svého dlužníka.
 • Kontaktování banky: Poté, co máte vybranou pohledávku, kontaktujte banku, která poskytuje eskontní úvěry. Zajistěte si schůzku s bankovním zástupcem, který vám pomůže s procesem.
 • Analýza pohledávky: Banka provede analýzu pohledávky, aby posoudila její hodnotu a rizika spojená s jejím splacením. Bude se zkoumat důvěryhodnost dlužníka, historie platby a další faktory.
 • Stanovení rabatu: Na základě analýzy banka stanoví výši rabatu, což je sleva z nominální hodnoty pohledávky. Tato sleva představuje náklady spojené s rychlým poskytnutím likvidity.
 • Vyplacení finančních prostředků: Pokud souhlasíte s nabídnutým rabatem, banka vám vyplatí částku menší než nominální hodnota pohledávky. Tato částka bude odpovídat hodnotě pohledávky snížené o stanovený rabat.
 • Splatnost pohledávky: Když dojde k termínu splatnosti pohledávky, banka přijme celou částku od vašeho dlužníka. Rozdíl mezi částkou, kterou jste obdrželi od banky, a nominální hodnotou pohledávky, představuje zisk banky z této transakce.
 • Dokončení transakce: Po splatnosti pohledávky a přijetí platby od dlužníka bude transakce považována za dokončenou. Banka získá zisk z rozdílu mezi slevou a nominální hodnotou pohledávky.

Je důležité si uvědomit, že postup může mít mírné odchylky v závislosti na konkrétní bance a regionálních podmínkách. Proto je doporučeno konzultovat s bankovním zástupcem, který vám poskytne přesné informace a pokyny k procesu získání eskontního úvěru.

Je eskontní úvěr vhodný pro každý podnik?

Eskontní úvěr může být výhodný pro mnoho podniků, ale ne všichni by měli automaticky volit tento finanční nástroj. Rozhodnutí závisí na specifických potřebách, situaci a charakteristikách každého podniku. Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit při rozhodování o využití eskontního úvěru:

 • Krátkodobé finanční potřeby: Eskontní úvěr je ideální pro podniky s krátkodobými finančními potřebami, například na pokrytí provozních nákladů, platby dodavatelů nebo jiných krátkodobých závazků.
 • Pohledávky ve splatnosti: Podniky, které mají pohledávky od svých zákazníků, které budou brzy splatné, mohou využít eskontního úvěru pro získání rychlé likvidity tím, že pohledávky prodají před termínem splatnosti.
 • Riziko nesplacení: Eskontní úvěr může pomoci snížit riziko nesplacených pohledávek, protože banka přebírá toto riziko a stává se věřitelem pohledávky.
 • Náklady: Podniky by měly zvážit náklady spojené s eskontním úvěrem, jako je výše rabatu, který je slevou z nominální hodnoty pohledávky. Tyto náklady mohou být významné, zejména pokud se jedná o opakované transakce.
 • Důvěryhodnost dlužníků: Banka provede analýzu dlužníků, od kterých má podnik pohledávky. Pokud jsou dlužníci důvěryhodní a pravděpodobnost, že pohledávky budou splaceny, je vysoká, banka bude pravděpodobně ochotnější poskytnout eskontní úvěr.
 • Dohoda s bankou: Každá banka může mít různé podmínky a kritéria pro poskytování eskontního úvěru. Je důležité komunikovat s bankou, diskutovat o možnostech a zjistit, zda jsou splněny všechny potřebné podmínky.
 • Dlouhodobá finanční strategie: Podniky by měly zvážit, zda je eskontní úvěr v souladu s jejich dlouhodobou finanční strategií a plány. Může být výhodné použít eskontní úvěr jako krátkodobé řešení, ale dlouhodobá závislost na něm může být drahá.

Jaká jsou rizika eskontní úvěr?

Eskontní úvěr může být užitečným finančním nástrojem pro získání rychlé likvidity, ale je také spojen s určitými riziky, která by měla být brána v úvahu. Zde jsou některá z hlavních rizik spojených s eskontním úvěrem:

 • Riziko nesplacení pohledávky: Jedním z hlavních rizik eskontního úvěru je, že dlužník pohledávky, kterou jste eskontovali, může nesplnit svůj závazek a nedoplatit částku. To může znamenat, že se ocitnete v horší finanční situaci, než jste byli před tím.
 • Likvidita dlužníků: Pohledávky jsou závislé na schopnosti dlužníků splatit své závazky. Pokud dlužníci mají problémy s likviditou nebo finančními potížemi, může to ovlivnit schopnost banky získat peníze z pohledávek.
 • Závislost na dlužnících: Když eskontujete pohledávky, stáváte se závislými na schopnosti dlužníků splácet své závazky. Pokud váš dlužník selže, může to mít negativní dopad na vaši finanční stabilitu.
 • Náklady eskontu: Eskontní úvěr zahrnuje slevu z nominální hodnoty pohledávky, což jsou náklady, které jsou spojeny s rychlým získáním likvidity. Tyto náklady mohou být významné a mohou ovlivnit ziskovost vašeho podnikání.
 • Omezení výběru pohledávek: Banka může mít určitá kritéria pro výběr pohledávek, které jsou akceptovatelné pro eskontní úvěr. Pokud banka zamítne některé z vašich pohledávek, může to omezit vaši schopnost využít tento nástroj.
 • Závislost na bankovní instituci: Podniky, které často využívají eskontní úvěr, mohou se stát závislými na jedné konkrétní bankovní instituci. To může snížit flexibilitu a konkurenční nabídky.
 • Krátkodobá povaha: Eskontní úvěr je často krátkodobý a může vyžadovat pravidelné opakování transakcí. To může být pro podniky nevhodné, pokud potřebují dlouhodobější financování.

Ze eskontní úvěr je důležitý finanční mechanismus, který umožňuje podnikům získat rychlou likviditu prostřednictvím prodeje svých pohledávek před splatností. Přestože s sebou nese některá omezení a náklady, jeho výhody převažují zejména pro podniky s krátkodobými finančními potřebami. Banky a finanční instituce hrají klíčovou roli při poskytování těchto úvěrů a při podpoře likvidity na trhu.

Nejčastější otázky

 • Co je eskontní úvěr? Eskontní úvěr je finanční nástroj, který umožňuje podnikům a firmám získat okamžitě peníze tím, že prodají své pohledávky, jako například směnky, bankovní instituci před splatností. Banka poskytne klientovi částku nižší než nominální hodnota pohledávky a tím získá klient rychlou likviditu.
 • Jaký je rozdíl mezi nominální hodnotou a částkou, kterou získám od banky? Rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a částkou, kterou banka poskytne, představuje slevu nebo rabat. Tato sleva je placena klientovi bankou za rychlé poskytnutí likvidity a předčasný nákup pohledávky.
 • Proč bych měl zvažovat eskontní úvěr? Eskontní úvěr je užitečný pro podniky, které potřebují rychle získat peníze na pokrytí krátkodobých finančních potřeb, jako jsou provozní náklady, nákup surovin nebo úhrady faktur. Pomáhá snížit riziko nesplacených pohledávek a zajišťuje stabilitu v ekonomice.
 • Jaké jsou výhody eskontního úvěru? Mezi výhody eskontního úvěru patří rychlá likvidita, flexibilita ve získání finančních prostředků a snížení rizika spojeného s nesplacením dlužníků.
 • Jaké jsou nevýhody eskontního úvěru? Mezi nevýhody patří náklady spojené s výší rabatu, omezení výběru pohledávek bankou a závislost na finanční instituci.

podívejte se více

Pujcka s registrem dluzniku

Nina D

Půjčka pro dlužníky

Nina D

Kde sehnat peníze?

Nina D